Kronika świąteczna

Wycho­wy­wa­ne przez mat­kę rodzeń­stwo zosta­je samo w domu w wigi­lij­ny wie­czór i pró­bu­jąc sfil­mo­wać świę­te­go Miko­ła­ja, dopro­wa­dza do wypad­ku, w wyni­ku któ­re­go świę­ty tra­ci swo­ją czap­kę, worek z pre­zen­ta­mi oraz reni­fe­ry. Tak roz­po­czy­na się peł­na przy­gód noc, od któ­rej zale­ży przy­szłość świąt Boże­go Naro­dze­nia!
Czy nowy film od Net­flik­sa ma szan­sę, by stać się świą­tecz­nym kla­sy­kiem? Jak Kurt Rus­sel spraw­dza się w roli świę­te­go Miko­ła­ja? Na ile czuć tutaj atmos­fe­rę świąt Boże­go Naro­dze­nia? Jak pre­zen­tu­ją się ani­mo­wa­ne reni­fe­ry i elfy? Czy uda się ura­to­wać Gwiazd­kę? Posłuchajcie.


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.