Pierwsze wrażenia – Star Wars: The Mandalorian

W raz ze star­tem plat­for­my Disney Plus docze­ka­li­śmy się rów­nież pre­mie­ry jed­nej z pierw­szych ory­gi­nal­nych pro­duk­cji dostęp­nych jedy­nie w ramach tej usłu­gi, a jed­no­cze­śnie pierw­sze­go, histo­rycz­ne­go seria­lu aktor­skie­go z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen. A to może ozna­czać tyl­ko jed­no. Tak, dziś zapra­sza­my Was na pierw­sze wra­że­nia ze „Star Wars: The Man­da­lo­rian”. Jakie ocze­ki­wa­nia Man­do i Jer­ry mie­li wzglę­dem tej pro­duk­cji? W jaki spo­sób Filo­ni i Favre­au budu­ją kli­mat i pro­wa­dzą opo­wieść? Na ile prze­ko­nu­ją­co i intry­gu­ją­co wypa­da postać Man­da­lo­ria­ni­na oraz posta­ci pobocz­ne? Czy to fak­tycz­nie „poważ­ne Gwiezd­ne woj­ny dla doro­słych”, peł­ne bru­du i prze­mo­cy, czy może jed­nak fami­lij­ny serial nie­stro­nią­cy od humo­ru? Jak wypa­da kre­acja świa­ta i czy aby nie prze­sa­dzo­no z ilo­ścią fan-ser­wi­su? O tym wszyst­kim i bar­dzo wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.