Star Wars: Chewbacca

Chew­bac­ca to seria komik­sów opi­su­ją­ca wspo­mnie­nia przy­ja­ciół tytu­ło­we­go Wookie­ego po wyda­rze­niach opi­sa­nych w książ­ce „Wek­tor pierw­szy”, otwie­ra­ją­cej serię „Nowa Era Jedi”. Seria skła­da się z 10 roz­dzia­łów publi­ko­wa­nych pier­wot­nie w 4 zeszy­tach, wyda­nych w 2000 roku przez wydaw­nic­two Dark Hor­se Comics. W latach 2010 i 2011 Wydaw­nic­two Egmont opu­bli­ko­wa­ło całą serię na łamach maga­zy­nu „Star Wars Komiks”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.