Dead Island

W sto trzy­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Rafał „Bad Wolf, Mhm” Wroń­ski oraz Szy­mon „Szy­mas” Cie­ślin­ski tra­fia­ją na Banoi. Na opa­no­wa­ną przez zom­bie, raj­ską wyspę, gdzie wyma­rzo­ne waka­cje zamie­nia­ją się w bru­tal­ną wal­kę o prze­trwa­nie. Zamknię­ci w dom­ku pla­żo­wym pró­bu­je­my uru­cho­mić sta­cję radio­wą oraz – korzy­sta­jąc z chwi­li spo­ko­ju w zna­le­zio­nym wła­śnie schro­nie – recen­zu­je­my dla Was dwie gry: Dead Island (2011) oraz Dead Island Rip­ti­de (2013). Ile razy Bad Wolf i Szy­mas prze­cho­dzi­li pierw­szy roz­dział gry? Jak dzie­ło Techlan­du spraw­dza się w 2017 roku? Czy odci­na­nie i łama­nie koń­czyn nie­umar­łych miesz­kań­ców Banoi nadal bawi? Czy Bad Wolf ura­to­wał­by Szy­ma­sa w cza­sie apo­ka­lip­sy?  Co łączy Szy­ma­sa i Ben­ny­’e­go Hil­la? Jak bar­dzo rasi­stow­skie potra­fią być blo­oper­sy? Tego i wie­le wię­cej dowie­cie się z bodaj­że naj­spo­koj­niej­sze­go Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu w naj­now­szej histo­rii Banoi i Papui Nowej Gwinei.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...