Skura błądzi we Mgle

Sku­ra obej­rzał dru­gi i trze­ci odci­nek seria­lu „Mgła”. Ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że czwar­te­go już nie obej­rzy, więc posta­no­wił podzie­lić się z Wami swo­imi spo­strze­że­nia­mi. Dzi­siej­sza audy­cja nie jest ana­li­zą obej­rza­nych odcin­ków, nie jest to też recen­zja w tra­dy­cyj­nym rozu­mie­niu tego sło­wa. Jest to nato­miast zbiór prze­my­śleń, poprze­pla­ta­ny mnó­stwem dygre­sji, z któ­re­go wyła­nia się wstęp­na oce­na naj­now­sze­go seria­lu bazu­ją­ce­go na utwo­rze Ste­phe­na Kinga.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Paweł Pie­trzak

  Dzię­ki ser­decz­ne. Tra­fi­łeś ide­al­nie w sed­no! „Mgła” sko­ja­rzy­ła mi się z „Mrocz­nym wid­mem”, któ­re oglą­da­łem wczo­raj (nie­ste­ty) na HBO. Cóż, syn mnie namó­wił. Gada­ją i gada­ją o niczym, a prze­cież cze­ka­my na akcję, na kosz­mar, na to COŚ!!! Po co mi spoj­rze­nia na sie­bie i dys­ku­sje na temat tego, co jest za ścia­ną (albo co jest na innej pla­ne­cie). Ja chcę zoba­czyć tę rzecz.

  • Man­do­us

   Nie do koń­ca się zga­dzam z porów­na­niem 😀 „Mrocz­ne wid­mo” w moim odczu­ciu (pomi­mo tego jak zły na jak wie­lu płasz­czy­znach jest to film) ma spo­ro rze­czy do zaofe­ro­wa­nia. Fabu­lar­nie bo reali­za­tor­sko to w ogó­le inna baj­ka. Nato­miast sam też mam sko­ja­rze­nia wła­snie z tym fil­mem ale czu­ję się jak­by ktoś mi wyciął sce­ny obrad sena­tu i zapę­tlił je. Obej­rza­łem w koń­cu odcin­ki 2 i 3 i to jest abso­lut­na kata­stro­fa. Ten serial ma szan­se być naj­nud­niej­szym seria­lem jaki kie­dy­kol­wiek w życiu obej­rza­łem bo nor­mal­nie już daw­no bym go pie­prz­nął w cholerę.

 • Szy­mas

  Nie tym razem 😀

 • Żar­łok Tv

  No to wio! Ogla­daj cały sezon! Mara­ton! Wresz­cie się nauczysz, że sku­ra jest bossem! 😀

  • Man­do­us

   Ja sobie tydzień temu zro­bi­łem mara­ton 🙂 4 odcin­ki hur­tem mach­ną­łem 😀 Ostro było 😀

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607462 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996