Skura błądzi we Mgle

Skura obej­rzał drugi i trzeci odci­nek serialu „Mgła”. Ist­nieje duże praw­do­po­do­bień­stwo, że czwar­tego już nie obej­rzy, więc posta­no­wił podzie­lić się z Wami swo­imi spo­strze­że­niami. Dzi­siej­sza audy­cja nie jest ana­lizą obej­rza­nych odcin­ków, nie jest to też recen­zja w tra­dy­cyj­nym rozu­mie­niu tego słowa. Jest to nato­miast zbiór prze­my­śleń, poprze­pla­tany mnó­stwem dygre­sji, z któ­rego wyła­nia się wstępna ocena naj­now­szego serialu bazu­ją­cego na utwo­rze Ste­phena Kinga.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Paweł Pie­trzak

  Dzięki ser­deczne. Tra­fi­łeś ide­al­nie w sedno! „Mgła” sko­ja­rzyła mi się z „Mrocz­nym wid­mem”, które oglą­da­łem wczo­raj (nie­stety) na HBO. Cóż, syn mnie namó­wił. Gadają i gadają o niczym, a prze­cież cze­kamy na akcję, na kosz­mar, na to COŚ!!! Po co mi spoj­rze­nia na sie­bie i dys­ku­sje na temat tego, co jest za ścianą (albo co jest na innej pla­ne­cie). Ja chcę zoba­czyć tę rzecz.

  • Man­dous

   Nie do końca się zga­dzam z porów­na­niem 😀 „Mroczne widmo” w moim odczu­ciu (pomimo tego jak zły na jak wielu płasz­czy­znach jest to film) ma sporo rze­czy do zaofe­ro­wa­nia. Fabu­lar­nie bo reali­za­tor­sko to w ogóle inna bajka. Nato­miast sam też mam sko­ja­rze­nia wła­snie z tym fil­mem ale czuję się jakby ktoś mi wyciął sceny obrad senatu i zapę­tlił je. Obej­rza­łem w końcu odcinki 2 i 3 i to jest abso­lutna kata­strofa. Ten serial ma szanse być naj­nud­niej­szym seria­lem jaki kie­dy­kol­wiek w życiu obej­rza­łem bo nor­mal­nie już dawno bym go pie­prz­nął w cho­lerę.

 • Szy­mas

  Nie tym razem 😀

 • Żar­łok Tv

  No to wio! Ogla­daj cały sezon! Mara­ton! Wresz­cie się nauczysz, że skura jest bos­sem! 😀

  • Man­dous

   Ja sobie tydzień temu zro­bi­łem mara­ton 🙂 4 odcinki hur­tem mach­ną­łem 😀 Ostro było 😀