Ukryte życie lasu

Czy las może nas jesz­cze czymś zasko­czyć? Jak wiele umyka nam, gdy bie­gniemy leśną ścieżką ze słu­chaw­kami w uszach? Może warto kie­dyś zatrzy­mać się na dłu­żej i posłu­chać, co las ma nam do powie­dze­nia? Zapa­lony bio­log David Haskell poświę­cił tej obser­wa­cji rok swo­jego życia. I kiedy pew­nego razu stał w lesie nago, usi­łu­jąc zro­zu­mieć, jakim cudem mała sikorka jest w sta­nie prze­trwać zimę w lesie bez dodat­ko­wej war­stwy piór, zadał sobie pyta­nie o miej­sce czło­wieka w tym nie­zwy­kle zło­żo­nym świe­cie natury. Sala­man­dra prze­my­ka­jąca po liściu, pierw­szy wio­senny kwiat, traszka, świe­tliki, poro­sty i mchy – oto mikro­ko­smos pełen nie­ocze­ki­wa­nych tajem­nic, las w swo­ich zadzi­wia­ją­cych prze­ja­wach. Poetycka ele­gan­cja stylu, filo­zo­ficzna głę­bia prze­kazu i ogromna wie­dza przy­rod­ni­cza zawarta w „Ukry­tym życiu lasu” zapro­wa­dziły Haskella aż do finału Nagrody Pulit­zera. Jego książka, obsy­pana nagro­dami, uka­zała się w wielu kra­jach na całym świe­cie.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Man­dous

    Obser­wo­wa­nie frag­mentu lasu przez rok. Aż boję się zapy­tać w jaki spo­sób to czy­ta­łeś 🙂

  • Jakub Szczotka

    Do lasu jutro z córką odkry­wać sekrety. Po książkę muszę się­gnąć.