Pierwsze wrażenia – The Orville

Nowy sezon seria­lo­wy na hory­zon­cie. Po pierw­szych wra­że­niach Jer­ry­’e­go z seria­lu „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry: Cult”, Man­do zapra­sza Was na krót­kie omó­wie­nie otwar­cia pre­mie­ro­wej pro­duk­cji -„The Orvil­le” – Setha Mac­Far­la­ne­’a, któ­ry w zało­że­niu miał być paro­dią „Star Tre­ka”. Jak osta­tecz­nie zapo­wia­da się ten serial? Czy pilo­ta­żo­wy odci­nek speł­nił swo­je zada­nie? Czy uda­ło się twór­cy uzy­skać odpo­wied­ni balans pomię­dzy humo­rem, oby­cza­jów­ką a dra­ma­tem? Jak dużo mamy tutaj każ­de­go z tych gatun­ków i czy sto­ją one na wystar­cza­ją­co wyso­kim pozio­mie? Czy fani takich seria­li jak „Fami­ly Guy” i „Ame­ri­can Dad” będą zado­wo­le­ni z sean­su „The Orvil­le”? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.