Ukryte życie lasu

Czy las może nas jesz­cze czymś zasko­czyć? Jak wie­le umy­ka nam, gdy bie­gnie­my leśną ścież­ką ze słu­chaw­ka­mi w uszach? Może war­to kie­dyś zatrzy­mać się na dłu­żej i posłu­chać, co las ma nam do powie­dze­nia? Zapa­lo­ny bio­log David Haskell poświę­cił tej obser­wa­cji rok swo­je­go życia. I kie­dy pew­ne­go razu stał w lesie nago, usi­łu­jąc zro­zu­mieć, jakim cudem mała sikor­ka jest w sta­nie prze­trwać zimę w lesie bez dodat­ko­wej war­stwy piór, zadał sobie pyta­nie o miej­sce czło­wie­ka w tym nie­zwy­kle zło­żo­nym świe­cie natu­ry. Sala­man­dra prze­my­ka­ją­ca po liściu, pierw­szy wio­sen­ny kwiat, trasz­ka, świe­tli­ki, poro­sty i mchy – oto mikro­ko­smos pełen nie­ocze­ki­wa­nych tajem­nic, las w swo­ich zadzi­wia­ją­cych prze­ja­wach. Poetyc­ka ele­gan­cja sty­lu, filo­zo­ficz­na głę­bia prze­ka­zu i ogrom­na wie­dza przy­rod­ni­cza zawar­ta w „Ukry­tym życiu lasu” zapro­wa­dzi­ły Haskel­la aż do fina­łu Nagro­dy Pulit­ze­ra. Jego książ­ka, obsy­pa­na nagro­da­mi, uka­za­ła się w wie­lu kra­jach na całym świecie.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.