Świąteczne horrory cz. 17

Święta zbli­żają się wiel­kimi kro­kami, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wany przed pię­cioma laty tema­tyczny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tuję kolejną dawkę alter­na­tywy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramówki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarówno filmy dobre jak i „perełki” wygrze­bane z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum kine­ma­to­gra­fii.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie oma­wiam:

  • Silent Night, Blo­ody Night 2: Revi­val (2015)
  • Holi­days (2016)
  • Chri­st­mas Cru­elty! (O’Hellige Jul!) (2013)

Spis wszyst­kich fil­mów omó­wio­nych w ramach serii „Świą­teczne hor­rory”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.