Star Wars VI: Powrót Jedi

Przy­szedł czas na wybu­cho­wy finał „Sta­rej try­lo­gii”, czy­li „Powrót Jedi”. Jak wypa­dło (ówcze­sne) domknię­cie gwiezd­nej sagi? Czy to moż­li­we, że w „Powro­cie Jedi” mogło zabrak­nąć Hana Solo? Ilu ludzi sie­dzia­ło w Jab­bie? Czy wpro­wa­dze­nie Ewo­ków było błę­dem? I w koń­cu dla­cze­go moż­na w inter­netch zoba­czyć tra­ile­ry „Zemsty Jedi”. O tym i wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcinka.

War­to od razu zazna­czyć, że w pod­ca­ście poja­wia­ją się dwa rodza­je spo­ile­rów. Nie­wiel­kie w toku całej dys­ku­sji – roz­ma­wia­li­śmy bowiem o kon­kret­nych sce­nach pod kątem tech­nicz­nym i kon­cep­cji fabu­lar­nej oraz dwa duże spo­ile­ry na koniec dys­ku­sji – wyraź­nie zazna­czo­ne w pod­ca­ście. Jeże­li jed­nak jeste­ście jesz­cze przed sean­sem i lubi­cie do kina pod­cho­dzić z czy­stą kar­tą to raczej pole­ca­my naj­pierw obej­rzeć „Powrót Jedi” i wte­dy odsłu­chać naszą rozmowę.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.