Pierwsze wrażenia – Star Trek: Discovery

Po 12 latach prze­rwy i cięż­kiej, wybo­istej dro­dze, na szklane ekrany powró­cił Star Trek. Dwu­od­cin­kowe otwar­cie sta­nowi w zasa­dzie samo­dzielny pro­log, który dzi­siaj Mando bie­rze na warsz­tat. Jakie zmiany przy­nosi nowy serial? Czy nowi boha­te­ro­wie zaskar­bili sobie sym­pa­tię naszego recen­zenta? Jak spraw­dza się Star Trek nasta­wiony na wojnę a nie eks­plo­ra­cję i czy twórcy mają pomysł by wpi­sać taką tema­tykę w kon­wen­cję Treka? Czy główni akto­rzy udźwi­gnęli swoje role? I wresz­cie, czy Mando pla­nuje zostać z seria­lem na dłu­żej? Odpo­wie­dzi na te i kilka innych pytań pozna­cie w dzi­siej­szej audy­cji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.