Copernicon 2017: Horror w komiksie

Kie­dy mówi­my o hor­ro­rze jako kon­wen­cji, naj­czę­ściej przy­cho­dzą nam na myśl fil­my lub książ­ki, a komiks jako medium wyda­je się być moc­no nie­do­ce­nia­ny. Nie­słusz­nie, bo od wie­lu lat twór­cy wyko­rzy­stu­ją tę for­mę do opo­wia­da­nia mro­żą­cych krew w żyłach histo­rii. Adap­ta­cje opo­wie­ści z innych mediów, powie­ści gra­ficz­ne, autor­skie serie i hor­ror w nur­cie super­bo­ha­ter­skim. Jeże­li lubi­cie komiks i gro­zę, zasiądź­cie wygod­nie i posłuchajcie.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem pre­lek­cji wygło­szo­nej przez nas na Coper­ni­co­nie 2017. Jeże­li zain­te­re­so­wa­ła Was tema­ty­ka pole­ca­my nasze inne pod­ca­sty i tek­sty o komik­sach utrzy­ma­nych w kli­ma­tach hor­ro­ru – spo­ro tytu­łów przez nas wymie­nio­nych już omó­wi­li­śmy nie­co szerzej.

Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tli­li­śmy w trak­cie prelekcji 🙂

Uwa­ga: Z racji na jakość nagra­nia pole­ca­my słu­chać na słu­chaw­kach. Poni­żej może­cie rów­nież zna­leźć spis oma­wia­nych działów/tytułów:

Boom na hor­ror: EC Comics

 • The Vault of horror/The Haunt of fear/Tales from the crypt
 • Gospo­da­rze anto­lo­gii EC Comics

Naśla­dow­cy i nawią­za­nia: Creepshow/Tales from the crypt/Opowieści grozy

Współ­cze­sna pul­pa: Drapieżcy/Zbir/Hellboy

Hor­ror w komik­sie superbohaterskim

 • IT!/The Tomb of Dracula/Ghost Rider
 • Vam­pi­re Tales/Morbius
 • Bat­man: Nawie­dzo­ny rycerz/Azyl Arkham/Zagłada Gotham
 • Potwór z bagien/Marvel Zombies

Z fil­mu na kar­ty komiksu:

 • A Night­ma­re on Elm Street/Friday the 13th
 • Leatherface/Army of Darkness
 • Night of the living dead/Empire of the dead
 • Aliens/Predator
 • Hellraiser/Trick’n’treat

Z książ­ki na kar­ty komiksu:

 • Jestem legendą/The Strain
 • Tana­be Gou: H.P.Lovecraft – Ogar i inne opo­wia­da­nia, Kolor z prze­stwo­rzy, Nawie­dzi­ciel mroku

Scott Sny­der:

 • Seve­red, Wiedź­my, The Wake
 • Ame­ry­kań­ski wampir

Man­ga:

 • Bat­tle Royale/Death note
 • Hideout/A Jin/Gdy zapła­czą cykady
 • Jun­ji Ito: Gyo/Uzumaki/Tomie

Serie:

 • Outcast/The Wal­king dead
 • Rachel Rising/Hrabstwo Harrow
 • Hellblazer/Locke and Key

Powie­ści graficzne:

 • From Hell/Black hole
 • Fran­ken­ste­in’s Womb/Cinema Panopticum
 • Wampir/Klatki

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.