Niesamowity Spider-Man

Wycho­wy­wany przez ciotkę i wujka Peter Par­ker, pro­wa­dząc pry­watne śledz­two w spra­wie śmierci swo­ich rodzi­ców przed laty, poznaje byłego współ­pra­cow­nika swo­jego ojca, dok­tora Curta Con­norsa oraz tra­fia do taj­nego labo­ra­to­rium, w któ­rym zostaje uką­szony przez radio­ak­tyw­nego pająka. W ten spo­sób lice­ali­sta zyskuje paję­cze moce i szybko uczy się, że z wielką mocą wiąże się wielka odpo­wie­dzial­ność. Nasto­letni super­bo­ha­ter zostaje wysta­wiony na ciężką próbę, gdyż jego wuj zostaje zamor­do­wany, ojciec uko­cha­nej – Gwen Stacy – kry­ty­kuje zacho­wa­nie Spi­der-Mana, a po mie­ście zaczyna gra­so­wać nie­bez­pieczny Jasz­czur.

Nowy tydzień to nowy począ­tek. Zapra­szamy Was na dwu­głos o rebo­ocie paję­czych fil­mów z 2012 roku. Jak Nie­sa­mo­wity Spi­der-Man wypada na tle try­lo­gii Raimiego? Czy Marc Webb spro­stał zada­niu? Czy Andrew Gar­field to Peter, o jakim marzy­li­śmy? Jak wyglą­dają fil­mowe rela­cje Par­kera i Gwen Stacy? Czy Jasz­czur to dobry neme­zis? Na ile udało się uwspół­cze­śnić figurę super­bo­ha­tera? Czy nowy SM to głup­ko­wata kome­dyjka czy nola­now­skie kino akcji? O tym usły­szy­cie już dziś, zaś jutro przyj­rzymy się pew­nej ani­ma­cji. Pamię­taj­cie: paję­czy event trwa dalej!

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Jakub Szczotka

  Zga­dzam się. Dub­bing się nie liczy!

  • Szy­mas

   • Szy­mas

    Kur­czę, teraz widzę, że dub­bing do tra­ilera robiono osobno i brzmi gorzej niż w fil­mie 😀 Plus tłu­ma­cze­nie jest tro­chę inne 😀

    • Man­dous

     Też o tym myśla­łem jak dawa­łem mikro wstawkę do pod­ca­stu. Bar­dzo czę­sto dub­bing w tra­ile­rach jest inny. Czę­sto nawet z innymi akto­rami. Zdub­bin­go­wane tra­ilery są gotowe zwy­kle od razu w chwili pre­miery tra­ilera czyli na dłu­uuugo przez zmon­to­wa­niem final­nej wer­sji filmu.

     Tak czy siak, nadal się nie liczy.