Moje seriale cz. 18: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam. Co pole­cam, czego nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krótko i prze­kro­jowo.

W dzi­siej­szej audy­cji nie ogra­ni­czam się do mniej­szych okre­sów cza­so­wych i pór roku, a oma­wiam drugi zestaw seriali z minio­nego sezonu. Bez żad­nej myśli prze­wod­niej. Dobór tytu­łów jest zupeł­nie losowy. A dzi­siaj na warsz­tat biorę trzy seriale:

 • 0:01:04 – The Big Bang The­ory, sezon 10
 • 0:13:35 – Bet­ter Call Saul, sezon 3
 • 0:23:31 – Eme­rald City, sezon 1

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • anty

  z seriali takich jak BCS, tj. trzy­ma­ją­cych wysoki poziom, pole­cam jesz­cze Fargo, Sne­aky Pete z Bry­anem Cran­sto­nem, the Expanse i świe­żu­sie The Putin Inte­rviews Oli­vera Stone’a. Grzech nie zoba­czyć.

  • Man­dous

   No ja się przy­znam, że z wymie­nio­nych oglą­dam tylko „The Expanse”. Cho­ciaż dru­giego sezonu jesz­cze nie ruszy­łem ale na dniach pla­nuje i pew­nie na dniach skoń­czę 🙂