Kingdom – sezon 2

Kore­ań­ski, histo­rycz­ny serial o zom­bie powró­cił z dru­gim sezo­nem, a Man­do i Sick spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby go omó­wić. Jak wypa­da zakoń­cze­nie histo­rii, któ­rej pierw­szą poło­wę mogli­śmy oglą­dać w ubie­głym roku? Jak pano­wie oce­nia­ją sce­ny bata­li­stycz­ne i na ile dru­ga odsło­na „King­dom” ser­wu­je je z jesz­cze więk­szym roz­ma­chem? Czy dobrze zba­lan­so­wa­no bru­tal­ne sce­ny wal­ki z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi i dwor­ski­mi intry­ga­mi? I w koń­cu, czy finał oka­zał się satys­fak­cjo­nu­ją­cy, a ostat­nia sce­na dobrze pod­pro­wa­dza pod trze­ci sezon? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.