Love in Vain. Robert Johnson 1911–1938

Opo­wieść o jed­nym z naj­słyn­niej­szych blu­esma­nów w histo­rii – Rober­cie John­so­nie. Choć żył tyl­ko 27 lat i napi­sał zale­d­wie 29 utwo­rów prze­szedł do legen­dy. Swo­je nie­praw­do­po­dob­ne umie­jęt­no­ści zawdzię­czał ponoć umo­wie z dia­błem, któ­rą zawarł w księ­ży­co­wą noc na roz­sta­ju dróg. Jego twór­czo­ścią inspi­ro­wa­li się m.in. Eric Clap­ton, Bob Dylan, Led Zep­pe­lin czy The Rol­ling Sto­nes, a maga­zyn „Rol­ling Sto­ne” umie­ścił go na pią­tym miej­scu listy naj­lep­szych gita­rzy­stów w historii.

„Love In Vain”, dzie­ło nie­zwy­kle uta­len­to­wa­ne­go rysow­ni­ka Mez­zo i sce­na­rzy­sty Jean-Micha­ela Dupon­ta, zosta­ło wybra­ne komik­sem roku przez biblio­te­ki we Fran­cji, nomi­no­wa­ne było tak­że do nagród pod­czas pre­sti­żo­we­go festi­wa­lu komik­su w Angoulême.

Dzi­siaj bar­dzo pole­ca­my Wam wer­sję wideo, któ­ra tym razem nie ogra­ni­cza się tyl­ko do audio z gra­fi­ką w tle, a Sku­ra zmon­to­wał film, w któ­rym pre­zen­tu­je ten komiks.

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.