Droga do Odrodzenia. Superman – Lois i Clark

Ostatni syn Kryp­tona i ostat­nia córka Ziemi. Para wal­cząca o prawdę i spra­wie­dli­wość. Czło­wiek ze Stali oraz nie­ustra­szona repor­terka, która była miło­ścią jego życia. W wyniku wyda­rzeń zna­nych jako Fla­sh­po­int oraz Kon­wer­gen­cja zna­leźli się w rze­czy­wi­sto­ści zło­żo­nej z pięć­dzie­się­ciu dwóch świa­tów, które skła­dają się na mul­ti­wer­sum.

Lois, Clark oraz ich synek Jona­than zostali prze­trans­por­to­wani na Zie­mię z pozoru podobną do tej, którą zosta­wili za sobą, jed­nak zupeł­nie inną. Ta Zie­mia ma już swoją Lois Lane i swo­jego Clarka Kenta. Super­man budzi tu nie­uf­ność, a ewen­tu­alne poja­wie­nie się dwóch Super­ma­nów mogłoby dopro­wa­dzić do kata­strofy. Przez lata para żyła w ukry­ciu. Clark wal­czył ze złem pod osłoną ciem­no­ści, a Lois jako ano­ni­mowa dzien­ni­karka. Lecz teraz wszyst­kie ich sekrety wyjdą na jaw, a Jona­than znaj­dzie się w samym cen­trum wyda­rzeń. Pozo­staje tylko jedno pyta­nie: Czy nad­szedł czas, aby praw­dziwy Czło­wiek Jutra się ujaw­nił?

Album „Super­man – Lois i Clark” ze sce­na­riu­szem Dana Jur­gensa (Booster Gold, Super­man, Adven­tu­res of Super­man, Thor), do któ­rego rysunki stwo­rzył Lee Weeks (The Bat­man Chro­nic­les: Gaun­tlet, Dare­de­vil, Gam­bit, Spi­der­man: Death and Destiny) to pre­lu­dium histo­rii „Ostat­nie dni Super­mana”, która ukaże się w sierp­niu!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.