Odrodzenie – Superman Action Comics: Powrót do Daily Planet (tom 2)

Dru­gi tom serii Super­man Action Comics z linii wydaw­ni­czej DC Odro­dze­nie. Miesz­kań­cy Metro­po­lis docho­dzą do sie­bie po nisz­czy­ciel­skim ata­ku Doomsdaya,

Czytaj dalej

Odrodzenie – Superman Action Comics: Ścieżka zagłady (tom 1)

Super­man był naj­więk­szym ziem­skim super­bo­ha­te­rem. Potem jego świat prze­stał ist­nieć. Ucie­ka­jąc wraz z żoną i synem, tra­fił na dziw­ną, nową

Czytaj dalej

Droga do Odrodzenia. Superman – Lois i Clark

Ostat­ni syn Kryp­to­na i ostat­nia cór­ka Zie­mi. Para wal­czą­ca o praw­dę i spra­wie­dli­wość. Czło­wiek ze Sta­li oraz nie­ustra­szo­na repor­ter­ka, która

Czytaj dalej