Filmy zimowe cz. 17

Sku­ra w swo­im żywio­le! Nade­szły potęż­ne mro­zy, któ­re sku­tecz­nie odstra­szy­ły nasze­go Żar­ło­ka i pokrzy­żo­wa­ły mu pla­ny pierw­sze­go wyjaz­du na nar­ty. Gór­scy zimo­wi mor­der­cy dopa­dli tym razem innych nar­cia­rzy a tym­cza­sem Żar­łok obej­rzał i omó­wił dla Was dwie kolej­ne nowości:

  • I Am Not a Serial Kil­ler (2016)
  • Edge of Win­ter (2016)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.