Filmy zimowe cz. 31

Zima powo­li szy­ku­je się do defi­ni­tyw­ne­go odwro­tu, a Sku­ra roz­po­czy­na czwar­tą dzie­siąt­kę Fil­mów zimo­wych. Dziś na warsz­tat bie­rze aż trzy fil­my, tj.: „Pierw­szy śnieg”, czy­li ekra­ni­za­cję powie­ści Jo Nes­bo, kolej­ny odci­nek „Black Mir­ror” – „Cro­co­di­le” oraz szwedz­ką „Dro­gę węża na ska­le”. Każ­dy z nich ina­czej wyko­rzy­stu­je zimę i każ­dy z nich róż­ni się od pozo­sta­łych zarów­no tema­ty­ką, jak i for­mą. Jak oce­nia je Żar­łok? Czy – jak to czę­sto u nie­go bywa – na prze­kór recen­zen­tom pochwa­li „Pierw­szy śnieg”? Czy nadal maru­dzi na „Black mir­ror”? Jak oce­nia wyjąt­ko­wo cięż­kie tema­tycz­nie, szwedz­kie dzie­ło Bo Wider­ber­ga? Zapra­sza­my do posłuchania!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Jakub Szczot­ka

    Wła­śnie wra­cam z Zako­pa­ne­go do Wro­cła­wia po wej­ściu na koście­lec i gra­na­ty i nic nie mogło mi umi­lić powro­tu bar­dziej niż kolej­ny fil­my zimo­we i inne pod­ca­sty z kon­glo­me­ra­tu spe­cjal­nie oszczę­dza­lem sobie te czte­ry i pół godziny

  • Jakub Szczot­ka

    Mistrzow­ski eklek­tyzm podcastingu 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608956 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996