Rok wilkołaka

Gro­za nade­szła w stycz­niu – przy peł­ni księ­ży­ca… Pierw­szy poznał ją kole­jarz, uwię­zio­ny w zaspach. Jej kły roz­dar­ły mu gar­dło. W mie­siąc póź­niej kobie­ta w przy­tul­nej sypial­ni powi­ta­ła ją krzy­kiem. Za każ­dym razem, gdy nad­cho­dzi peł­nia, małe mia­stecz­ko Tar­ker Mills nawie­dza gro­za. Nikt nie wie, kto będzie następ­ny. Ale jed­no jest pew­ne. Gdy na nie­bie pło­nie krą­gła tar­cza księ­ży­ca, Tar­ker Mills ogar­nia para­li­żu­ją­cy strach. Bo wiatr nie­sie ze sobą war­kot, w któ­rym sły­chać coś jak­by ludz­kie sło­wa. A wokół widać śla­dy potwora…

W dzie­więć­dzie­sią­tym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka atrak­cji: krót­ką recen­zję książ­ki „Rok wil­ko­ła­ka”, któ­rą oma­wia i oce­nia Man­do; pro­po­zy­cję zaba­wy i nie­co nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go spo­so­bu czy­ta­nia tej powie­ści; frag­ment książ­ki („Sty­czeń”) w wer­sji audio czy­ta­ny przez Skurę.

Jak czy­tać „Rok wilkołaka”:
01. Sty­czeń
02. Luty (14.02. Walentynki)
03. Marzec
04. Kwie­cień (dru­ga poło­wa miesiąca)
05. Maj
06. Czer­wiec (21/22.06. naj­krót­sza noc w roku)
07. Lipiec (4.07. Dzień Niepodległości)
08. Sier­pień (dru­ga poło­wa miesiąca)
09. Wrze­sień
10. Paź­dzier­nik (31.10. Halloween)
11. Listo­pad
12. Gru­dzień (31.12. Sylwester)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.