Spektakl Misery w Teatrze Barakah w Krakowie

16 lat temu pierw­szy raz zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy gru­po­wy wyjazd na spek­takl teatral­ny „Mise­ry”. Przez ten okres sztu­ka wysta­wia­na była w róż­nych miej­scach i inter­pre­ta­cjach. Do Biel­ska-Bia­łej, War­sza­wy i Gdy­ni dołą­czył Kra­ków. Pró­bo­wa­łem dotrzeć na ten spek­takl od kil­ku lat i cią­gle coś sta­ło mi na dro­dze. W minio­ny week­end ta ope­ra­cja wresz­cie się powio­dła. Co wię­cej, po 11 latach wspól­ne­go nagry­wa­nia, pierw­szy raz na żywo spo­tka­łem Sku­rę. Nie mogło zatem być dzi­siaj innej audy­cji. Zapra­szam Was na wiel­ki powrót Sku­ry do Radia SK. W wyjąt­ko­wym nagra­niu, na żywo, na gorą­co, pro­sto z ogród­ka, gdzieś pomię­dzy kra­kow­skim ryn­kiem a Wawe­lem. Jak wypadł ten kon­kret­ny spek­takl? Czym wyróż­nia się ta inter­pre­ta­cja „Mise­ry”? Czy jeste­śmy zado­wo­le­ni? Co bola­ło nas bar­dziej – gło­wa czy tyłek? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań, znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robi­my to możesz nas wes­przeć na: https://patronite.pl/radiosk lub https://patronite.pl/zarlokTV

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.