Batman Unburied

W kwiet­niu tego roku poja­wia­ło się na Spo­ti­fy ory­gi­nal­ne słu­cho­wi­sko sygno­wa­ne logiem DC, zaty­tu­ło­wa­ne „Bat­man Unbu­ried”. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się zaś Sick oraz Jer­ry, któ­rzy całość prze­słu­cha­li i posta­no­wi­li się podzie­lić swo­imi wra­że­nia­mi z lek­tu­ry. Jak wypa­da David S. Goy­er w roli sce­na­rzy­sty seria­lu audio? Czy podo­ba się nam dobór akto­rek i akto­rów gło­so­wych w tej pro­duk­cji? Jak oce­nia­my kwe­stie tech­nicz­ne? I w koń­cu, czy spodo­ba­ła się nam opo­wieść, któ­rą zaser­wo­wa­li nam twór­cy? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Ze słu­cho­wi­skiem „Bat­man Unbu­ried” może­cie się zapo­znać tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.