Mroczna Wieża VI: Pieśń Susannah

Po ponad roku od recen­zji „Wil­ków z Cal­la” wra­ca­my do książ­ko­we­go cyklu „Mrocz­na Wie­ża”. Co praw­da nasze ka-tet zmie­nia­ło już skład od momen­tu star­tu na pusty­ni Moha­ine, ale trój­ka powo­ła­na w lip­cu 2015 roku sta­no­wi­ła dotąd sta­ły punkt wszyst­kich audy­cji. Dzi­siaj na ostat­niej pro­stej do pola róż spo­ty­ka się więc trzech wędrow­ców. Korzy­sta­jąc z gasną­cej magii drzwi i pomo­cy Man­nich, z Cal­la łączy się Hubert „Man­do Span­dow­ski. Dzię­ki mocy czar­nej trzy­nast­ki, z Nowe­go Jor­ku 1999 roku nada­je Michał „Jer­ry” Rako­wicz. A wprost z Dixie Pig wspie­ra ich Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski. Wszy­scy trzej roz­mów­cy, w ponad godzin­nym tran­sie, wkra­cza­ją na ścież­kę pro­mie­nia i wspól­nie śpie­wa­ją dla was „Pieśń Susannah”. 

Jak oce­nia­my tę książ­kę po latach? Czy nasze obec­ne odczu­cia róż­nią się od tych po pre­mie­ro­wej lek­tu­rze? Jak odbie­ra­my tę powieść, mając już w gło­wie wie­dzę na temat osta­tecz­ne­go zakoń­cze­nia cyklu? Co sądzi­my o nie­ty­po­wej kon­struk­cji szó­ste­go tomu serii? Jak oce­nia­my wąt­ki poszcze­gól­nych boha­te­rów? Czy poziom auto­na­wią­zań prze­kro­czył już punkt kry­tycz­ny? Czy jeste­śmy zado­wo­le­ni z urwa­ne­go zakoń­cze­nia? O tym i wie­lu innych tema­tach usły­szy­cie w dzi­siej­szej audycji.

Książ­kę „Mrocz­na Wie­ża VI: Pieśń Susan­nah”, w bar­dzo dobrej inter­pre­ta­cji pana Mate­usza Droz­dy, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.