Sklepik z pytaniami cz. 11

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W kolej­nej odsło­nie dowie­cie się mię­dzy inny­mi co eki­pa Radia SK pora­bia pod­czas kwa­ran­tan­ny? Kie­dy poja­wi się audy­cja o 6. tomie komik­su „Loc­ke & Key”? Co sądzę o nagłym wzro­ście popu­lar­no­ści „Bastio­nu” w związ­ku z obec­ną sytu­acją na świe­cie? Jakie pyta­nie zadał­bym Ste­phe­no­wi Kin­go­wi? Kie­dy moż­na spo­dzie­wać się następ­ne­go pod­ca­stu z recen­zją kolej­ne­go zbio­ru opo­wia­dań? Jaki jest mój sto­su­nek do ani­me i man­gi? Czy był jakiś komik­so­wy hor­ror, któ­ry mną tak moc­no wstrzą­snął, że do tej pory go pamię­tam? Czy się­gam po komik­sy pol­skich wydaw­ców takich jak Timof, Kul­tu­ra Gnie­wu lub Wydaw­nic­two 23? Czy pry­wat­ne wia­do­mo­ści Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go na Face­bo­oku dzia­ła­ją? Dla­cze­go tak czę­sto nie akcep­tu­ję zapro­szeń do gro­na zna­jo­mych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych? Jak reagu­ją ludzie kie­dy nagry­wam pod­cast na przy­stan­ku kole­jo­wym lub w samo­cho­dzie zapar­ko­wa­nym przed skle­pem? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.