Moje seriale cz. 41: Sezon 2017/2018

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji wresz­cie koń­czę oma­wia­nie minio­ne­go sezo­nu seria­lo­we­go. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę dwa tytuły:

  • 0:01:37 – Chan­nel Zero: But­che­r’s Block, sezon 3
  • 0:14:58 – The Expan­se, sezon 3
  • 0:31:28 – Pod­su­mo­wa­nie sezo­nu 2017/2018
  • 0:38:41 – Kil­ka zdań o seria­lach, któ­re sobie odpuściłem

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.