Zwiadowcy Księga 12: Królewski zwiadowca

W kró­le­stwie Ara­lu­enu zacho­dzą nie­uchron­ne zmia­ny, wymu­szo­ne przez upływ cza­su. Król Dun­can, zło­żo­ny cho­ro­bą, nie może peł­nić swo­ich obo­wiąz­ków, a regent­ką zosta­je Cas­san­dra, któ­rą wspie­ra mąż, Pierw­szy Rycerz Kró­le­stwa, sir Hora­ce. Halt i lady Pau­li­ne wio­dą spo­koj­niej­sze niż ongiś życie, cho­ciaż sta­le są na bie­żą­co ze wszyst­ki­mi spra­wa­mi doty­czą­cy­mi Kor­pu­su Zwia­dow­ców, któ­re­mu prze­wo­dzi Gilan. Tym­cza­sem okru­cień­stwo losu cięż­kim brze­mie­niem przy­gnia­ta Wil­la. Przy­ja­cie­le ze wszyst­kich sił sta­ra­ją się przy­wró­cić mu radość życia. Po burz­li­wej nara­dzie docho­dzą do wspól­ne­go wnio­sku: muszą zna­leźć mu ucznia. Wil­la trze­ba dłu­go nama­wiać. I bar­dzo usil­nie prze­ko­ny­wać. W koń­cu przy­sta­je na pro­po­zy­cję przy­ja­ciół, kom­plet­nie nie zda­jąc sobie spra­wy, co go czeka…

Cała seria „Zwia­dow­cy” w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.