Star Wars. Wielka Republika: Pośród cieni

Pierw­sza faza Wiel­kiej Repu­bli­ki dobie­ga koń­ca. Ostat­nia z „doro­słych” powie­ści, czy­li „Star Wars Wiel­ka Repu­bli­ka: Gasną­ca gwiaz­da”, już na hory­zon­cie, a my – w ramach przy­go­to­wa­nia do wiel­kie­go fina­łu – zapra­sza­my na omó­wie­nie kolej­ne­go tytu­łu young adult, czy­li „Pośród cie­ni” Justi­ny Ire­land. Książ­ka spo­tka­ła się z mie­sza­nym, a nawet chłod­nym przy­ję­ciem, ale… nie w naszym przy­pad­ku. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Man­do, Rychu oraz Jer­ry, któ­rzy posta­ra­ją się prze­ko­nać Was, że to nie tyl­ko waż­ny tytuł w kon­tek­ście całe­go pro­jek­tu The High Repu­blic, ale też po pro­stu inte­re­su­ją­ca i wcią­ga­ją­ca opo­wieść. A dla­cze­go? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.