Star Wars Resistance – sezon 1

Pierw­szy sezon „Star Wars Resi­stan­ce”, emi­to­wa­ne­go w Pol­sce jako „Ruch opo­ru”, zakoń­czył się już jakiś czas temu, ale Man­do i Jer­ry dopie­ro teraz zna­leź­li czas, aby o seria­lu poroz­ma­wiać. Na ile nasze prze­wi­dy­wa­nia z pod­ca­stu o pierw­szych wra­że­niach zna­la­zły potwier­dze­nie w dal­szej czę­ści tej pro­duk­cji? Czy podo­ba­ły się nam postać głów­ne­go pro­ta­go­ni­sty i intry­ga osnu­ta wokół sta­cji Col­los­sus? Ile Gwiezd­nych wojen znaj­dzie­my w tym gwiezd­no­wo­jen­nym seria­lu? Czy dzie­cia­ki Jer­ry­’e­go dały się porwać ani­ma­cji skie­ro­wa­nej w teo­rii do ich gru­py wie­ko­wej? I w koń­cu: czy chło­pa­cy się­gną po dru­gi sezon? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.