Seria Cicha noc, śmierci noc – część 1

Nie ma cze­goś takie­go jak zbyt duża licz­ba pod­ca­stów o świą­tecz­nych hor­ro­rach. I tak wycho­dząc naprze­ciw popy­to­wi, nasza eki­pa od fil­mo­wych serii, któ­re zazwy­czaj nie zaj­mu­ją pocze­sne­go miej­sca w anna­łach kine­ma­to­gra­fii, czy­li Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Marek „Rychu” Wyszyń­ski oraz Rafał „Sick” Sic­kiń­ski, posta­no­wi­ła powró­cić do cyklu fil­mów, któ­re Man­do omó­wił u zara­nia Świą­tecz­nych hor­ro­rów. A mowa o serii „Cicha noc, śmier­ci noc”. Dziś zapra­sza­my zatem na dłu­gą i wni­kli­wą dys­ku­sję poświę­co­ną kul­to­we­mu obec­nie, a wzgar­dzo­ne­mu w momen­cie pre­mie­ry, fil­mo­wi „Cicha noc, śmier­ci noc” oraz jego rema­ke­owi, czy­li „Cichej nocy” z 2012 roku. Co w roku 1984 wywo­ła­ło na tyle sil­ne kon­tro­wer­sje, że pro­duk­cja Tri-Star Pic­tu­res zosta­ła zdję­ta z afi­sza? Dla­cze­go ory­gi­nal­ny film tak dobrze bro­ni się po latach i jak to się sta­ło, że zyskał on sta­tut kla­sy­ka? Czy „Cicha noc” to rema­ke, czy może tyl­ko pró­ba wyko­rzy­sta­nia zna­nej mar­ki? Jak oba fil­my oce­nia Kosiarz Cycusz­ków? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.