Świąteczne horrory cz. 03

Kon­ty­nu­uję swój tema­tycz­ny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tu­ję alter­na­ty­wę dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Nie jestem w sta­nie zro­bić peł­ne­go prze­glą­du oko­licz­no­ścio­wych hor­ro­rów świą­tecz­nych, ale tyle ile dam radę, tyle zre­cen­zu­ję. Będą to zarów­no te dobre fil­my jak i chłam wygrze­ba­ny z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum „kine­ma­to­gra­fii”.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:
– Silent Night, Zoim­bie Night (2011)
– Silent Night, Blo­ody Night (1974)
– Silent Night, Deadly Night (1984)
– Silent Night, Deadly Night 2 (1987)
– Silent Night, Deadly Night 3: Bet­ter Watch Out! (1989)
– Silent Night, Deadly Night 4: Ini­tia­tion (1990)
– Silent Night, Deadly Night 5: Toy Maker (1991)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.