Konkurs – Gala Twórców

W dniu dzi­siej­szym star­tu­je gło­so­wa­nie w ramach Gali Twór­ców, czy­li kon­kur­su dla inter­ne­to­wych twór­ców. Kon­glo­me­rat pod­ca­sto­wy zde­cy­do­wał się na start w tej impre­zie i do 2 sierp­nia, do godzi­ny 12tej będzie moż­na odda­wać na nas głos. Link do gło­so­wa­nia znaj­dzie­cie poni­żej. A choć tego nie pla­no­wa­li­śmy, to na prze­łom 2/3 sierp­nia mamy zapla­no­wa­ny dla Was bar­dzo cie­ka­wy pod­cast. Może­cie potrak­to­wać go jako nasze podzię­ko­wa­nie za Wasze gło­sy. Choć – jak zapew­ne się domy­śla­cie – uka­że się on nie­za­leż­nie od prze­bie­gu plebiscytu 😉

Głos na nas moż­na oddać tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.