Rozwiązanie konkursu z Jackiem Ketchumem

Korzy­sta­jąc z dnia bez desz­czu, na wietrz­nej i zachmu­rzo­nej, ale przy­naj­mniej względ­nie cie­płej pla­ży, Man­do i Jul­ka niczym spraw­na maszy­na losu­ją­ca, wybie­ra­ją zwy­cięz­ców kon­kur­su, któ­rych dane pozna­cie w tym krót­kim odcin­ku. Popraw­ną odpo­wie­dzią na pyta­nie kon­kur­so­we była impre­za Dni Fan­ta­sty­ki 2010 we Wro­cła­wiu oraz książ­ka Stra­ce­ni, jed­nak błęd­nych odpo­wie­dzi nie było 🙂 Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my, a pozo­sta­łych nama­wia­my do odwie­dze­nia naj­bliż­szej księgarni 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.