Świąteczne horrory cz. 19

Święta zbli­żają się wiel­kimi kro­kami, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wany przed pię­cioma laty tema­tyczny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tuję kolejną dawkę alter­na­tywy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramówki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarówno filmy dobre jak i „perełki” wygrze­bane z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum kine­ma­to­gra­fii.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie oma­wiam:

  • Kram­pus 2: The Devil’s Return (2016)
  • The Con­ju­ring 2 (2016)
  • The Body (2015)
  • All Thro­ugh the House (2015)

Spis wszyst­kich fil­mów omó­wio­nych w ramach serii „Świą­teczne hor­rory”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

  • Adrian Burz

    Słu­cham na bie­żąco co roku z nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem. Wybie­ram cza­sami oma­wiane filmy na wie­czór, ale bar­dziej inte­re­su­jące jest samo słu­cha­nie two­ich opi­nii. Cza­sami to tro­chę jak „Mistery Science The­ater” nie­ko­niecz­nie chcesz obej­rzeć te wszyst­kie kosz­marki, ale chęt­nie posłu­chasz jak ktoś o nich z dystan­sem opo­wiada. Cie­szę się z nie­słab­ną­cego zain­te­re­so­wa­nie „świą­tecz­nymi hor­ro­rami” i zapew­niam iż za rok znów będę wra­cał do tych audy­cji, bo to jeden z moich ulu­bio­nych kon­glo­me­ra­to­wych cykli 🙂

    • Pod­pi­suje się oboma ręcyma 😛 Też kocham ten cykl, choć w żad­nym razie nie pla­nuje seansu żad­nego z tych kosz­mar­ków 😀 A lep­sze pro­duk­cję w 99% już widzia­łem (ten bra­ku­jący pro­cent to Con­ju­ring 2).