Świąteczne horrory cz. 19

Świę­ta zbli­żają się wiel­kimi kro­kami, a ja kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wany przed pię­cioma laty tema­tyczny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tuję kolej­ną daw­kę alter­na­tywy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarów­no fil­my dobre jak i „pereł­ki” wygrze­bane z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum kinematografii.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:

  • Kram­pus 2: The Devil’s Return (2016)
  • The Con­ju­ring 2 (2016)
  • The Body (2015)
  • All Thro­ugh the House (2015)

Spis wszyst­kich fil­mów omó­wio­nych w ramach serii „Świą­teczne horrory”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

  • Adrian Burz

    Słu­cham na bie­żą­co co roku z nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem. Wybie­ram cza­sa­mi oma­wia­ne fil­my na wie­czór, ale bar­dziej inte­re­su­ją­ce jest samo słu­cha­nie two­ich opi­nii. Cza­sa­mi to tro­chę jak „Miste­ry Scien­ce The­ater” nie­ko­niecz­nie chcesz obej­rzeć te wszyst­kie kosz­mar­ki, ale chęt­nie posłu­chasz jak ktoś o nich z dystan­sem opo­wia­da. Cie­szę się z nie­słab­ną­ce­go zain­te­re­so­wa­nie „świą­tecz­ny­mi hor­ro­ra­mi” i zapew­niam iż za rok znów będę wra­cał do tych audy­cji, bo to jeden z moich ulu­bio­nych kon­glo­me­ra­to­wych cykli 🙂

    • Pod­pi­su­je się obo­ma ręcy­ma 😛 Też kocham ten cykl, choć w żad­nym razie nie pla­nu­je sean­su żad­ne­go z tych kosz­mar­ków 😀 A lep­sze pro­duk­cję w 99% już widzia­łem (ten bra­ku­ją­cy pro­cent to Con­ju­ring 2).

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608754 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996