W lesie dziś nie zaśnie nikt

W wyjąt­ko­wych oko­licz­no­ściach kwa­ran­tan­ny przy­szło nam obej­rzeć naj­now­szy pol­ski hor­ror „W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Cała otocz­ka pol­skiej premiery

Czytaj dalej

Przecast 34 – kolejny taki Przecast

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej