Plac zabaw

Zanim pod­ca­ster Sku­ra wybie­rze się do lasu w któ­rym nikt nie zaśnie, wybrał się na plac zabaw, aby zoba­czyć w jakie kino bawi się reży­ser Bar­tosz M. Kowal­ski. Audy­cji naj­le­piej posłu­chać przed sean­sem „pierw­sze­go pol­skie­go hor­ro­ru”, gdyż „Plac zabaw” zali­cza­ny jest do fil­mu gro­zy, thril­le­ra, a może nawet i hor­ro­ru… sami nie wie­my. Pod koniec audy­cji zaczy­na się część spo­ile­ro­wa , w któ­rej pro­wa­dzą­cy opi­su­je epi­log i sce­nę gore, wła­śnie po to aby dojść do sed­na zain­te­re­so­wań pol­skie­go reży­se­ra. Fascy­na­cja i pró­ba pozna­nia natu­ry zła – to głów­ne zain­te­re­so­wa­nia twór­cy. A gada­nie o zain­te­re­so­wa­niach innych to… nasz „plac zabaw”! 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.