Chimeryczny lokator

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia dzie­więt­na­ste­go już odcin­ka Kar­pio­we­go Pod­ca­stu, któ­ry będzie wyjąt­ko­wy nie tyl­ko ze wzglę­du na okrą­głą dla nie­któ­rych rocz­ni­cę, ale rów­nież dla­te­go, że za mikro­fo­nem usły­szy­cie po raz pierw­szy Łuka­sza Sku­rę. A przed­sta­wi on swo­je prze­my­śle­nia na temat książ­ki „Chi­me­rycz­ny loka­tor” Rolan­da Topora.

Czar­ny humor i gro­te­ska – Topor w naj­czyst­szej posta­ci! Trel­ko­vsky dopie­ro co wpro­wa­dził się do miesz­ka­nia miesz­czą­ce­go się w tajem­ni­czej kamie­ni­cy peł­nej… dziw­nych sąsia­dów. W ich czy­stym, har­mo­nij­nie uło­żo­nym świe­cie, gdzie nawet śmie­ci ukła­da się sta­ran­nie, każ­dy czło­wiek ma odpo­wied­nią, spe­cjal­nie przez nich dobra­ną for­mę. Tu nie ma miej­sca na indy­wi­du­al­ność, na oso­bo­wość, na „bycie sobą”. Sąsie­dzi krad­ną Trelkovsky’emu prze­szłość, zmie­nia­ją przy­zwy­cza­je­nia, dobie­ra­ją się nawet do jego płci. Gdy Trel­ko­vsky nie daje się tłam­sić, posta­na­wia­ją go wyeli­mi­no­wać. Ten jed­nak jest na tyle bez­czel­ny, że nawet nie pró­bu­je samo­bój­stwa. Poiry­to­wa­ni, decy­du­ją się na mor­der­stwo… Nie bio­rą jed­nak pod uwa­gę, że „loka­tor” wca­le nie wybie­ra się na tam­ten świat… Na kan­wie powie­ści powstał wybit­ny film Roma­na Polań­skie­go „Loka­tor”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.