Niesamowitości

Dziś zapra­sza­my na dys­ku­sję o nie­daw­no wyda­nym zbio­rze old-scho­olo­wej gro­zy, ame­ry­kań­skiej pisar­ki May Sinc­la­ir. W zaku­rzo­nej biblio­te­ce toruń­skie­go wydaw­nic­twa spo­ty­ka­ją się sta­rzy wyja­da­cze i miło­śni­cy Wydaw­nic­twa C&T i – po raz pierw­szy w tym skła­dzie – roz­pra­wia­ją o „Nie­sa­mo­wi­to­ściach”. Audy­cja nie zawie­ra spoilerów.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.