Terrifier 2: Masakra w święta

W oko­li­cach Hal­lo­we­en kina zaczął pod­bi­jać sequ­el nie­za­leż­ne­go hor­ro­ru Damie­na Leone, czy­li „Ter­ri­fier 2”. Suk­ces prze­ło­żył się na świet­ne wyni­ki finan­so­we i spo­rą popu­lar­ność tej pro­duk­cji wśród fanów gro­zy. Sick i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić o co tyle zacho­du, ale naj­pierw zde­cy­do­wa­li się się­gnąć po pierw­szą odsło­nę, któ­rą omó­wi­li­śmy dla Was jakiś czas temu. Dziś zapra­sza­my na dys­ku­sję o kon­ty­nu­acji, któ­ra zgod­nie ze zło­tą zasa­dą sequ­ela jest więk­sza, gło­śniej­sza i dłuż­sza, ale… czy lep­sza? Czy „Ter­ri­fier 2” chło­pa­ków znu­dził, czy zachwy­cił? Dla­cze­go uwa­ża­my porów­na­nia do „Kosz­ma­ru z uli­cy wią­zów” za nie do koń­ca tra­fio­ne? Czy nowe eks­ce­sy Arta są fak­tycz­nie tak moc­ne i obrzy­dli­we jak prze­ko­ny­wał nas mar­ke­ting fil­mu? Na ile peł­na wol­ność twór­cza Leone i więk­szy (w porów­na­niu z czę­ścią pierw­szą) budżet oka­za­ły się atu­tem? Czy wypa­tru­je­my kolej­nych kon­ty­nu­acji? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.