Terrifier

Obec­nie w kinach w USA świę­ci trium­fy sequ­el „Ter­ri­fie­ra”, czy­li nie­za­leż­ne­go hor­ro­ru Damie­na Leone, i z tej oka­zji w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Sick oraz Jer­ry, aby pody­sku­to­wać o pierw­szym, peł­no­me­tra­żo­wym fil­mie, w któ­rym poja­wia się demo­nicz­ny klown Art. Roz­ma­wia­my o tym, na ile jest to film nie­ty­po­wy i wyjąt­ko­wy, czy Art ma szan­sę zna­leźć się w pan­te­onie naj­więk­szych ikon hor­ro­ru oraz o pozio­mie bru­tal­no­ści „Ter­ri­fie­ra”. A przede wszyst­kim udo­wad­nia­my, że Kon­glo­me­rat to pod­cast edu­ka­cyj­ny i zachę­ca­my, aby przez wybra­niem się z pocie­cha­mi lub partner(k)ami na sequ­el dowie­dzieć się, co może na Was cze­kać w kinie.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.