Star Wars Łowcy nagród. Najgroźniejsi w galaktyce. Tom 1

Po nowej odsło­nie komik­su Star Wars oraz zapre­zen­to­wa­niu pol­skim czy­tel­ni­kom kolej­nej opo­wie­ści o Dar­th­cie Vade­rze, na nasz rynek tra­fił wła­śnie kolej­ny komiks roz­gry­wa­ją­cy się w podob­nym okre­sie tj. po epi­zo­dzie V. Komiks ten to „Łow­cy nagród” autor­stwa Etha­na Sack­sa, a Man­do, Rychu i Jer­ry zebra­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby o nim pody­sku­to­wać. Jak oce­nia­my for­mu­łę obra­ną przez sce­na­rzy­stę? Czy uda­ło mu się wykre­ować cie­ka­we posta­cie, a intry­ga zapo­wia­da się obie­cu­ją­co? Ile znaj­dzie­my tutaj Boby Fet­ta i odnie­sień do roz­sze­rzo­ne­go uni­wer­sum? Jak „Łow­cy nagród” wypa­da­ją na tle pozo­sta­łych tytu­łów z nowej serii Egmon­tu. O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.