Calls

W trzy­sta czter­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia nume­ra­cja Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu prze­sta­je mieć zna­cze­nie, gdyż Man­do z teraź­niej­szo­ści roz­ma­wia z Szy­ma­sem z przy­szło­ści i prze­szło­ści, nagry­wa­jąc jutro wczo­raj­szy pod­cast o naj­now­szym pro­jek­cie Fede Alva­re­za, tj. o pierw­szym sezo­nie ame­ry­kań­skie­go „Calls” (2021). Co wyróż­nia ten serial Apple Ori­gi­nal i co łączy go z fran­cu­ską pro­duk­cją o tym samym tytu­le z 2017 roku? Jak wyglą­da stro­na wizu­al­na tego seria­lu audio? Co wyszło z połą­cze­nia hor­ro­ru cie­le­sne­go, apo­ka­lip­sy i teo­rii strun? Jakie są szan­se na prze­trwa­nie i dru­gi sezon? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.