Blog Roku 2012 cz. 2

Zapra­sza­my już do dru­gie­go w tym tygo­dniu odcin­ka Radio SK Extra. W dzi­siej­szym krót­kim pod­ca­ście Sku­ra i Man­do kon­ty­nu­ują rekru­ta­cję rewol­we­row­ców, któ­rym nie strasz­ne zja­wi­sko zwa­ne Pul­sem i któ­rzy nie lęka­ją się uży­wać swo­ich komó­rek w słusz­nym celu. Tema­tem odcin­ka jest ponow­nie kon­kurs na Blog Roku 2012, a nasi kocha­ni pro­wa­dzą­cy znów zwra­ca­ją się do Was o jesz­cze wię­cej SMSów.
Jeśli chce­cie się prze­ko­nać czy Man­do stra­cił głos i kto odwie­dził Sku­rę – posłu­chaj­cie bonu­so­we­go odcinka.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.