Sklepik z pytaniami cz. 22

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą serią. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym czy napraw­dę lubię fil­mo­wą „Mrocz­ną Wie­żę”, czy sport odgry­wa jakąś rolę w moim życiu, czy pla­nu­ję czy­tać komiks „The Expan­se”, jak oce­niam serial „Baby­lon 5”, jakie było moje nawjęk­sze zasko­cze­nie popkul­tu­ro­we minio­ne­go roku, czy z doświad­czeń pod­ca­sto­wych prze­nio­słem coś do real­ne­go życia, jaki jest mój sto­su­nek do osób nie­pi­ją­cych oraz czy może w tym roku zamie­rzam zacząć nagry­wać wideo. Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.