Legendy Star Wars – Trylogia Thrawna: Ostatni rozkaz

Uro­bo­ros nie kazał nam dłu­go cze­kać na finał try­lo­gii Thraw­na, a Man­do i Jer­ry już dziś zapra­sza­ją na omó­wie­nie „Ostat­nie­go roz­ka­zu”. Czy wycze­ki­wa­ne przez nas zakoń­cze­nie rywa­li­za­cji Wiel­kie­go Admi­ra­ła z Nową Repu­bli­ką oka­za­ło się satys­fak­cjo­nu­ją­ce? Na ile umie­jęt­nie Timo­thy Zahn połą­czył wszyst­kie wąt­ki, któ­re kon­se­kwent­nie roz­wi­jał od począt­ku try­lo­gii? Któ­re ele­men­ty opo­wie­ści zro­bi­ły na chło­pa­kach naj­więk­sze wra­że­nie? A może coś nie do koń­ca się uda­ło? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej, wyjąt­ko­wo gorą­cej dys­ku­sji. A w sek­cji spo­ile­ro­wej pano­wie krót­ko omó­wią domknię­cie poszcze­gól­nych wąt­ków. Koniecz­nie podziel­cie się z nami swo­ją opi­nią o tym tytule.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.