Filmy zimowe cz. 41

Odci­nek nagry­wa­ny w tere­nie, nie­ste­ty nie­za­śnie­żo­nym. Każ­dy film docze­kał się swo­je­go tła, dopa­so­wa­ne­go do kli­ma­tu, i tak: mroź­ne „Far­go” oma­wia­ne jest pod­czas noc­ne­go spa­ce­ru z psem, przy­tul­ne „Małe Kobiet­ki” pod­czas goto­wa­nia budy­niu, a przy­go­do­wy „Zew krwi” pod­czas powro­tu z kina, wzdłuż rze­ki. Zapra­sza­my na pod­cast przygodowy! 

  • Far­go – sezon 3 (2017)
  • Małe kobiet­ki (2019)
  • The Call of the Wild (2020)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.