Splat!FilmFest 4

W dwie­ście pię­tan­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pod­su­mo­wu­je swój wyjazd do Lubli­na na Splat!FilmFest 4. Któ­re fil­my festi­wa­lu oce­niam naj­wy­żej? Czy

Czytaj dalej

Splat!FilmFest 3 na żywo

W sto pięć­dzie­sią­tym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście zapra­sza­my Was na dwu­czę­ścio­wą rela­cję z trze­ciej edy­cji Splat!FilmFest, tj. festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru, któ­ry odbył

Czytaj dalej