Splat!FilmFest 3

W sto pięć­dzie­sią­tym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście zapra­sza­my Was na dwu­czę­ścio­wą rela­cję z trze­ciej edy­cji Splat!FilmFest, tj. festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru, któ­ry odbył się w Lubli­nie w dniach 15–24 wrze­śnia. W czę­ści A usły­szy­cie, jak Szy­mas oce­nia swój pobyt na festi­wa­lu. Dowie­cie się m.in., któ­re punk­ty pro­gra­mu zro­bi­ły na mnie naj­więk­sze wra­że­nie, a któ­re nie speł­ni­ły moich ocze­ki­wań. Wyja­śnię Wam tak­że, w jaki spo­sób Splat! skradł moje ser­ce, a na deser zaofe­ru­ję Wam dłuż­szą roz­mo­wę z głów­ną orga­ni­za­tor­ką festi­wa­lu – Moni­ką Sto­lat. Moni­ka wyja­śni, jak wyglą­da reali­za­cja tego typu impre­zy od kuch­ni, czy łatwo jest pro­mo­wać wyda­rze­nie zwią­za­ne z kinem gro­zy, jak – jako oso­ba śle­dzą­ca naj­now­sze fil­my z całe­go świa­ta – oce­nia kon­dy­cję hor­ro­ru oraz cze­go życzy sobie w kon­tek­ście kolej­nych edy­cji Splat!FilmFest.

Część B będzie nato­miast jed­nym wiel­kim audio­lo­giem – rela­cją na żywo zło­żo­ną z kil­ku­na­stu wsta­wek nagry­wa­nych spon­ta­nicz­nie w trak­cie trwa­nia impre­zy. Usły­szy­cie w nich, jak przy­wi­tał mnie Lublin oraz jakie emo­cje wzbu­dza­ły we mnie oraz w Adria­nie Burzu kolej­ne punk­ty festi­wa­lo­we­go programu.

Jeże­li te dwie, trzy godzi­ny nagrań nadal nie zaspo­ko­ją Wasze­go ape­ty­tu na rela­cje ze Splat!FilmFest, pole­cam Wam zaj­rzeć na Peł­ną Salę, gdzie Adrian opu­bli­ko­wał zarów­no teks­to­wą rela­cję pisa­ną dzień po dniu, jak i nagra­ny z dystan­su pod­cast pod­su­mo­wu­ją­cy całe wyda­rze­nie. Miłej lek­tu­ry, przy­jem­ne­go odsłu­chu i do zoba­cze­nia… na kolej­nej edy­cji Splat!FilmFest! =)

Wywiad z Moni­ką Sto­lat: 28:40 – 50:28
Nawie­dzo­ny Pod­cast #152b Splat!FilmFest 3 – na żywo
Peł­na Sala: Rela­cja ze Splat!FilmFest 3 – dzień po dniu
Cine­ma Post Cast #43: Splat!FilmFest 3 – Relacja

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.

Monika Stolat

http://splatfilmfest.com/

Monika Stolat – dyrektorka i producentka międzynarodowego festiwalu kina grozy Splat!FilmFest, organizatorka cyklicznego przeglądu kina klasy B - Najlepsze z Najgorszych oraz cyklu kina grozy Stranger Films, menedżerka i producentka teatru Scena InVitro, prezeska Fundacji Nowa Aleksandria i menedżerka kultury w Centrum Kultury w Lublinie.