Star Wars: Ostatni numer Star Wars Komiks

W dzi­siej­szym pod­ca­ście mówię o koń­cu sze­ścio­let­nie­go wyda­wa­nia kio­sko­wych komik­sów Star Wars. Tro­chę o histo­rii, tro­chę wspo­mnień, sta­ty­styk, pod­su­mo­wań. Szerzej

Czytaj dalej

Star Wars: Devaroniańskie spojrzenie

Czter­dzie­sty siód­my numer dwu­mie­sięcz­ni­ka Star Wars Komiks tra­fił do sprze­da­ży 17 paź­dzier­ni­ka. Wewnątrz znaj­dzie­my jed­ną histo­rię: – „Deva­ro­niań­skie spoj­rze­nie” (The

Czytaj dalej