Sklepik z pytaniami cz. 8

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W dru­gim odcin­ku wybra­łem pokaż­ny zestaw pytań zada­nych przez słu­cha­czy w ramach kolej­nej rocz­ni­cy pod­ca­stu. Jaką książ­kę Kin­ga chciał­bym żeby zekra­ni­zo­wa­no w for­mie fil­mu kino­we­go oraz seria­lu tele­wi­zyj­ne­go? Czy chciał­bym aby poja­wi­ła się kon­ty­nu­acja jakiejś książ­ki Kin­ga? Czy myślę cza­sa­mi o wie­ku Ste­phe­na Kin­ga i o tym, że kolej­ne 30 lat żyć już nie bedzie? Czy prze­czy­ta­łem wszyst­ko Kin­ga, czy też coś sobie zosta­wiam na „cięż­kie cza­sy” jak już nie będzie nowych ksią­żek? Czy to pra­dwa, że nie myłem ręki przez tydzień po poda­niu jej Kin­go­wi? Czy pla­nu­ję wyprze­daż kolek­cji? Jak na prze­strze­ni lat zmie­ni­ło się moje podej­ście do kolek­cjo­no­wa­nia Kin­ga? Czy w naj­bliż­szej przy­szło­ści pla­nu­ję wię­cej omó­wień kla­sycz­nych powie­ści? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.